You are here

Nie zapłaciłeś podatku w terminie? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

on Jun 19, 2018
Podatkowa zaległość pojawia się wtenczas gdy należny podatek nie został opłacony w określonym czasie, a także niezapłacona została przedpłata czy też rata podatku.


Kiedy czas zapłaty podatku nie będzie dotrzymany, trzeba liczyć się z zaistnieniem zaległości podatkowej.


podatek
Author: Elvert Barnes
Source: http://www.flickr.com
Takową zaległość trzeba zapłacić razem z procentami. W pewnych sytuacjach na podatnika mogą również zostać nałożone dodatkowe grzywny. odsetki za spóźnienie wpłacane będą bez wezwania organu skarbowego. Jeżeli wykonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z procentami za zwłokę, wpłatę tą kategoryzuje się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej a także sumy odsetek za zwłokę w stosunku, w którym w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do sumy procent za zwłokę.


wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com


Kwota odsetek wyliczana jest po wpisaniu do kalkulatora odsetek od podatkowych zaległości sumy zaległości i liczby dni. kalkulator (zobacz kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy) odsetek podatkowych pomaga określić ich wysokość w wypadku zaistnienia zaległości podatkowej. Podatkową zaległością będzie podatek (w tym również przedpłata, rata), który nie został zapłacony na czas. Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wpisanej sumy podatkowej zaległości, przy równoczesnym podaniu daty, od jakiej mają być naliczane odsetki (wymagany czas płatności oraz daty, w której uregulowana będzie owa zaległość).


Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia wyliczenie stawek odsetek według podstawowej stawki, zmniejszonej oraz podwyższonej, a także wielkość prolongacyjnej opłaty. Pamiętaj że podatnik, jaki chroniczne nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze za wykroczenie skarbowe.